baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Lepsze kompetencje-lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Rekrutacja

Informujemy, iż w dniach od 02.11.2017 do 31.01.2018 trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu w zakładce „Rekrutacja” złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:

- osobiście w Biurze Projektu MM Consulting, ul. Zofii Urbanowskiej 9 na parterze, 62-500 Konin, w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 16.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 14.00)

lub

- za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, MM Consulting,
ul. Krótka 7, 62-052 Chomęcice,
w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uwaga!

Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego.

Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start”.

Termin zakończenia naboru upływa w dniu 31.01.2018 roku, jednakże może zostać on przedłużony w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub w przypadku nieosiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów.

Wybór Uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji. Możliwość przyjęcia Kandydata do projektu będzie weryfikowana w oparciu o jego status na rynku pracy (zgodnie z założeniami zawartymi w SzOP WRPO2014-2020),a następnie w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji.

Złożone Formularze rekrutacyjne i załączniki są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego.

„Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie” oraz wszelkie inne informacje związane z wyborem Uczestników projektu zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji.pdf

Zalacznik nr_1_Regulaminu rekrutacji Uczestnikow.pdf

Zalacznik nr_2_Formularz_rekrutacyjny.doc

Zalacznik nr_2_Formularz_rekrutacyjny.pdf

Zalacznik nr_3_Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.pdf

Zalacznik_nr_4_Lista wykluczen.pdf

Zalacznik_nr_5_osw_os_zwolniona.pdf

Zalacznik_nr_6_osw_os_zwolniona.pdf

Zalacznik_nr_7_osw_prac_zagrozony_zwolnieniem.pdf

Zalacznik_nr_8_osw_prac_przewidziany_do_zwolniania.pdf

© 2017 MM Consulting