baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Rekrutacja

Informujemy, iż w dnia od 24.06.2019 rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu w zakładce „Rekrutacja” złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:

- osobiście w Biurze Projektu MM Consulting, ul. Ogrodowa 5 na parterze, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

lub

- za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, MM Consulting,
ul. Krótka 7, 62-052 Chomęcice,
w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uwaga!

Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego.

Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Termin zakończenia naboru upływa w momencie wyczerpania liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

Wybór Uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji. Możliwość przyjęcia Kandydata do projektu będzie weryfikowana w oparciu o jego status na rynku pracy (zgodnie z założeniami zawartymi w SzOP WRPO2014-2020), a następnie w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji.

Złożone Formularze rekrutacyjne i załączniki są weryfikowane i oceniane przez Komisję rekrutacyjną zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego.

„Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie” oraz wszelkie inne informacje związane z wyborem Uczestników projektu zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji.pdf

Zalacznik nr_1_Regulaminu rekrutacji Uczestnikow.pdf

Zalacznik nr_2_Formularz_rekrutacyjny.pdf

Zalacznik nr_3_Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.pdf

Zalacznik_nr_4_Lista wykluczen.pdf

Zalacznik_nr_5_osw_os_zwolniona.pdf

Zalacznik_nr_6_os_bezrobotna_niezarejestrowana.pdf

Zalacznik_nr_7_osw_prac_zagrozony_zwolnieniem.pdf

Zalacznik_nr_8_osw_prac_przewidziany_do_zwolniania.pdf

Zalacznik_nr_9_osw_prac_czas_okreslony.pdf

Sekcje_PKD_Smart_Specialisation.pdf

Zalacznik nr_2_Formularz_rekrutacyjny.doc

© 2017 MM Consulting