baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


O projekcie

O projekcie:

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez firmę MM Consulting w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Wartość projektu: 1 007 385,60 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 957 016,32 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.12.2020

 

Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy 50 osób powyżej 18 roku życia w trakcie wypowiedzenia lub zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, poprzez stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej.

 

Obszar realizacji projektu:

Województwo

Powiat

Gmina

wielkopolskie

Miasto Konin

Miasto Konin

koniński

Kleczew

Golina

Grodziec - gmina wiejska

Kazimierz Biskupi - gmina wiejska

Kramsk - gmina wiejska

Krzymów - gmina wiejska

Rychwał

Rzgów - gmina wiejska

Skulsk - gmina wiejska

Sompolno

Stare Miasto - gmina wiejska

Ślesin

Wierzbinek - gmina wiejska

Wilczyn - gmina wiejska

kolski

Babiak - gmina wiejska

Chodów - gmina wiejska

Dąbie

Grzegorzew - gmina wiejska

Kłodawa

Koło

Koło - gmina wiejska

Kościelec - gmina wiejska

Olszówka - gmina wiejska

Osiek Mały - gmina wiejska

Przedecz

wielkopolskie

turecki

Brudzew - gmina wiejska

Dobra

Kawęczyn - gmina wiejska

Malanów - gmina wiejska

Przykona - gmina wiejska

Tuliszków

Turek

Turek - gmina wiejska

Władysławów - gmina wiejska

 

 

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących, a w przypadku osób planujących założenie działalności gospodarczej, także jej otwarcie na obszarze realizacji projektu (miejsce siedziby głównej prowadzonej działalności).

Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby bez względu na płeć lub wykształcenie, mające ukończone 18 lat.

Dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji otrzymają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. co najwyżej ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające lub niższą (szczegóły dostępne w zakładce „Rekrutacja”).

O przyznanie wsparcia finansowego na założenie i powadzenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby zwolnione, posiadające status osoby bezrobotnej zarejesrtowanej lub niezarejestrowanej.

Uczestnik Projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i powadzenie działalności gospodarczej zobowiązany jest do jej prowadzenia przez okres minimum 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ponadto z otrzymania wsparcia tego rodzaju wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich 3 lat otrzymały dotację ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Definicje

Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1474) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Zamiar zwolnienia pracownika przez pracodawcę musi być prawdopodobny.

Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 18 urodzin. Jako rozpoczęcie udziału w projekcie traktowany jest dzień przystapienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, tzn. samo wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.

Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. co najwyżej ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające lub niższą.

 

Wsparcie oferowane Uczestnikom Projektu:

  1. Doradztwo zawodowe i przygotowanie Indywidualnych Planów Działania 5 godz./osobę w formie spotkań indywidualnych i 8 godz. warsztatów grupowych z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wsparcie zaplanowane dla wszystkich Uczestników i ma na celu dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestnika, zdefiniowanie jego celów zawodowych.
  2. Ścieżka I (dla 30 osób) Przekwalifikowanie się oferuje:

-poradnictwo psychologiczne - 2 godz./osobę

-szkolenia zawodowe otwarte, zgodne z zapotrzebowaniem pracodawców i kompetencjami Uczestników projektu

- stypendium szkoleniowe

-3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców, uczestnicy otrzymują stypendium stażowe

-pośrednictwo pracy

  1. Ścieżka II Samozatrudnienie oferuje:

-poradnictwo psychologiczne 2 godz./osobę

- szkolenie ABC przedsiębiorczości – zajęcia grupowe 54 godz./grupa (9 spotkań po 6 godz./dziennie)

Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązanie m.in. problemów związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej, wyborem formy opodatkowania, prowadzeniem księgowości itp. aspektami prawnymi oraz przygotowaniem biznesplanu.

- przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu przyznanych zostanie 12 dotacji. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania może otrzymać maksymalnie kwotę 22 057,00 PLN netto. W celu zwiększenia motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej wymaga się, żeby każdy Uczestników Projektu wniósł wkład własny (rzeczowy lub finansowy). W przypadku otrzymania maksymalnej kwoty dotacji wkład własny Uczestnika Projektu wynosi 2 000,00 PLN brutto. W przypadku wkładu rzeczowego Uczestnik Projektu zostanie zobowiązany do udokumentowania wartości wkładu np. poprzez przedstawienie faktur/rachunków za rzeczy nowe lub wyceny rzeczoznawcy majątkowego w przypadku przedmiotów używanych.

- finansowe wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Przysługuje 12 osobom, które otrzymały dotację i ma na celu pomoc w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 500 PLN netto.

- indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, pomagające rozwiązywać konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach oraz niedotyczące stałego wsparcia czy kosztów operacyjnych w wysokości do 1 500 PLN netto.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting