baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Biznesplan

Informujemy, iż od dnia 01.08.2019 planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu projektu dla Uczestników ubiegających się o środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. etap związany z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Do tego etapu zakwalifikowanych zostanie 20 Uczestników projektu wyłonionych we wstępnym procesie rekrutacyjnym.

Uczestnicy biorący udział w tym etapie projektu powinni zapoznać się z regulaminem Przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu w zakładce „Biznesplan” i złożyć Formularz Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach. Aktualne dokumenty związane z ubieganiem się o środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej po zaakceptowaniu ich treści przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Do czasu mogą się Państwo zapoznać z dokumentacją obowiązującą w poprzednio realizowanym projekcie.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu składania biznesplanów Beneficjent powiadamia Uczestników projektu w trakcie etapu szkoleniowo – doradczego, za pomocą e-mail oraz w osobnym komunikacie na stronie internetowej projektu w zakładce aktualności.

Uwaga!

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Wybór Uczestników projektu, którym przyznane zostaną środki na rozwój przedsiębiorczości odbywać się będzie w oparciu o Formularz Biznesplanu, Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, kartę oceny biznesplanu oraz kartę oceny doradcy zawodowego.

Złożone Formularze Biznesplanów są weryfikowane i ocenione przez Komisję Oceny Wniosków zgodnie z załącznikiem nr 3 Karta oceny Biznesplanu.

Następnie doliczane są punkty przez doradcę zawodowego za ocenę indywidualnych predyspozycji Uczestnika do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatnim etapem oceny jest prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków. Ten etap oceny prowadzony jest zgodnie z załącznikiem nr 4 Karta oceny doradcy.

Po dokonaniu podsumowania wszystkich 3 etapów oceny stworzona zostanie wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia – znajdzie się na niej 12 osób, które otrzymały największą liczbę punktów.

Ostateczna „Lista Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia” oraz wszelkie inne informacje związane z dalszymi działaniami projektowymi zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

 

Do pobrania:

zal_nr_1_Wzór_umowy_o_udzieleniu_wsparcia_finansowego

zal_nr_2_Regulamin_przyznawania_środków_finansowych

zal_nr_3_Karta_oceny_biznesplanu

zal_nr_4_Karta_oceny_doradcy

zal_nr_5_Lista wykluczen

zal_nr_6_Biznesplan.doc

zal_nr_6_Biznesplan.pdf

© 2017 MM Consulting