Data: 14.02.2018 rok

Informujemy, iż w dniach od 15.02.2018 do 26.02.2018 przyjmowane będą formularze Biznesplanów do projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start" od Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Prosimy o składanie Formularzy Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach w formie papierowej.

Biznesplany można złożyć osobiście w biurze projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start” przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 (pokój nr 18) w  Koninie, w dniu 24.02.2018 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 13.00 lub pozostałe dni za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej na adres siedziby firmy:

MM Consulting

ul. Krótka 7,

62-052 Chomęcice.

Uwaga!

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularze powinny być złożone w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

Wszelkie szczegóły związane z wypełnieniem Formularza oraz procedurą oceny i składania Formularza Biznesplanu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce „Biznesplan”.

O kolejnym etapie projektu, na który składa się prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną, mailową, oraz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.