baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 06.12.2017 rok

W związku z otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego interpretacji personelu przedsiębiorstwa, poprzez który należy rozumieć, oprócz pracowników (osoby zatrudnione na wszelkiego rodzaju umowy o pracę), również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło). Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w projekcie osoby, które były lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, zgodnie z poniższymi regułami.


Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, który jest zagrożony zwolnieniem lub został zwolniony, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, możne kwalifikować się do projektu jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku osób zwolnionych, zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.


Ponadto, sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy.


Przez zwolnienie należy rozumieć zerwanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania, jak również zakończenie umowy z powodu upływu na jaki została zawarta, każdorazowo przy zachowaniu kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika.


W związku z powyższym Beneficjent dopuszcza do ubiegania się:


- o środki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osoby (bezrobotne) zwolnione lub którym wygasła umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.


- o wsparcie z zakresu szkoleń i staży poza ww. osobami mogą się także ubiegać osoby pracujące na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na czas określony zagrożone zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.


 

 

 

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting