baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia usług szkoleniowych z zakresu "Praca w zespole" oraz "Pracownik administracyjno-biurowy" dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe szkolenia.doc

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia usług pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania wsparcia w najbliższym czasie zostaną poinformowani o miejscu i terminie podpisania umowy.

Wstępne podpisanie umów planowane jest w biurze projektu w dniu 14 lub 15 kwietnia br.

Ostateczna_lista_rankingowa.pdf

Ogłaszamy wstępną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania - od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji - w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pisemnej dotyczącej oceny.

W najbliższym czasie zostaną do Państwa wysłane pisma zawierające szczegółowe uzasadnienie poszczególnych elementów oceny.

wstepna_lista_rankingowa.pdf

W związku z trwającą obecnie procedurą oceny Formularzy Biznesplanów, złożonych przez Uczestników projektu ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, informuję, że kolejnym etapem oceny mającym wpływ na przyznaną punktację jest prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków.

 

Prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 17.03.2018 roku w godz. 8.00-16.00 w biurze projektu w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 9/na parterze pokój nr 18.

 

Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy złożyli biznesplany zostali poinformowani drogą telefoniczną oraz mailową o wyznaczonej (indywidualnie dla każdego Uczestnika) godzinie na przeprowadzenie prezentacji.

Informujemy, iż w dniach od 15.02.2018 do 26.02.2018 przyjmowane będą formularze Biznesplanów do projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start" od Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Prosimy o składanie Formularzy Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach w formie papierowej.

Biznesplany można złożyć osobiście w biurze projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start” przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 (pokój nr 18) w  Koninie, w dniu 24.02.2018 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 13.00 lub pozostałe dni za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej na adres siedziby firmy:

MM Consulting

ul. Krótka 7,

62-052 Chomęcice.

Uwaga!

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularze powinny być złożone w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

Wszelkie szczegóły związane z wypełnieniem Formularza oraz procedurą oceny i składania Formularza Biznesplanu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce „Biznesplan”.

O kolejnym etapie projektu, na który składa się prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną, mailową, oraz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia usług psychologicznych dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 09.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego oraz doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia biznesplanów dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 09.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Informuję, iż w dniach od 02.02.2018 do 11.02.2018 w budynku Centrum Kształcenia ZDZ w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 9, sala nr 10 odbywają się szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla Uczestników projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start".

W załączeniu znajdą Państwo aktualny harmonogram zajęć.

Ponadto informuję, że wszyscy Uczestnicy szkolenia ABC przedsiębiorczości otrzymali wiadomości e-mail w których mają podane terminy doradztwa grupowego oraz terminy w jakich należy umawiać się na konsultacje indywidualne dot. opracowania biznesplanu oraz konsultacje z psychologiem.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.

Harmonogram zajec.pdf

Informujemy, iż w dniu 02.02.2018 godz. 10.00 w budynku Centrum Kształcenia ZDZ w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 rozpoczną się szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla Uczestników projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start", ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymały informację telefoniczną o rozpoczęciu zajęć proszone są o obowiązkową obecność, w kolejnych dniach otrzymają Państwo drogą mailową szczegółowy harmonogram zajęć, który dostępny będzie również na stronie internetowej projektu.

Jednocześnie informuję, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa, osoby które nie będą uczestniczyły w min. 80% zajęć (w 8 na 9 spotkań) zostaną zdyskwalifikowane z dalszego udziału w projekcie.

Wyjątek stanowią osoby, które zostały objęte analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskały stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Takie osoby proszone są o dostarczenie na pierwsze zajęcia stosownych dokumentów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, w najbliższym czasie zostaną też Państwo poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie projektu na który składa się doradztwo grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego.

Informujemy, iż w dniach od 17.01.2018 do 18.01.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I i II etapu rekrutacji.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start" z przyczyn formalnych.

lista przyczyny formalne.pdf

Informujemy, iż w dniach od 17.01.2018 do 18.01.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I i II etapu rekrutacji Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie i przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W załączeniu ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start". Osoby, które znajdują się na tzw. liście rezerwowej mają możliwość zgodnie z regulaminem na wniesienie odwołana od decyzji w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Informujemy, iż w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników wymienionych na liście rankingowej, pierwszeństwo w udziale mają osoby wymienione na liście rezerwowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom ubiegającym się o przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dalszych etapach projektu, na które składa się doradztwo grupowe, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia ABC przedsiębiorczości.

W związku z powyższym, informujemy, że rekrutacja Uczestników ubiegających się środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej została zawieszona, natomiast w dalszym ciągu trwa nabór Uczestników zainteresowanych przekwalifikowaniem swoich umiejętności zawodowych, obejmujące m.in. bezpłatne szkolenia zawodowe oraz staże w ramach, których Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

wstepna lista rankingowa.pdf

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia szkoleń z ABC przedsiębiorczości dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe.doc

W związku z otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego interpretacji personelu przedsiębiorstwa, poprzez który należy rozumieć, oprócz pracowników (osoby zatrudnione na wszelkiego rodzaju umowy o pracę), również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło). Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w projekcie osoby, które były lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, zgodnie z poniższymi regułami.


Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, który jest zagrożony zwolnieniem lub został zwolniony, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, możne kwalifikować się do projektu jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku osób zwolnionych, zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.


Ponadto, sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy.


Przez zwolnienie należy rozumieć zerwanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania, jak również zakończenie umowy z powodu upływu na jaki została zawarta, każdorazowo przy zachowaniu kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika.


W związku z powyższym Beneficjent dopuszcza do ubiegania się:


- o środki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osoby (bezrobotne) zwolnione lub którym wygasła umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.


- o wsparcie z zakresu szkoleń i staży poza ww. osobami mogą się także ubiegać osoby pracujące na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na czas określony zagrożone zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.


 

 

 

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe.doc

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting