baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Przypominamy, iż w dniach od 14.10.2019 do 28.10.2019 przyjmowane będą formularze Biznesplanów do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy" od Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Prosimy o składanie Formularzy Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach w formie papierowej.

Biznesplany można złożyć osobiście w biurze projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy” przy ul. Ogrodowej 5 w Turku, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej na adres siedziby firmy:

MM Consulting, ul. Krótka 7, 62-052 Chomęcice.

Uwaga!

W przypadku składania Biznesplanu za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej liczy się data stempla pocztowego.

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

Wszelkie szczegóły związane z wypełnieniem Formularza oraz procedurą oceny i składania Formularza Biznesplanu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce „Biznesplan”.

O kolejnym etapie projektu, na który składa się prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną, mailową, oraz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu w zakładce „Aktualności”.

W załączeniu znajduje się ostateczna lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy" w ramach dodatkowego naboru Uczestników zainteresowanych otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie regulaminem rekrutacji załączona lista Uczestników jest ostateczna i nie ma już możliwości odwołana się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Informujemy, iż na terenie Turku trwają szkolenia ABC Przedsiębiorczości oraz doradztwo grupowe dla Uczestników projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy", ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoba wymieniona na załączonej liście, otrzymała informację o rozpoczęciu zajęć wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu proszeni są o obowiązkową obecność.

Jednocześnie informuję, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa, osoby które nie będą uczestniczyły w min. 80% zajęć (w 8 na 9 spotkań) zostaną zdyskwalifikowane z dalszego udziału w projekcie i stracą możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią osoby, które zostały objęte analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskały stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Takie osoby proszone są o dostarczenie na pierwsze zajęcia stosownych dokumentów.

ostateczna lista rankingowa - dodatkowy nabór.pdf

Informujemy, iż w dniu 02.10.2019 zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I, II i III etapu dodatkowej rekrutacji. W załączeniu ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Jednocześnie informujemy, iż w ramach dodatkowego naboru Uczestników zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej złożono tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

wstepna lista rankingowa - dodatkowy nabór.pdf

Informujemy, iż w związku z rezygnacją jednego z Uczestników projektu w dniach od 30.09.2019 do 02.10.2019 prowadzony jest dodatkowy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie i otrzymaniem bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej. Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi w zakładce rekrutacja i złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu w biurze projektu przy ul. Ogrodowej 5 w  Turku, kod pocztowy 62-700, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga!

Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego.

Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Termin zakończenia naboru upływa w dniu 02.10.2019 roku, jednakże może zostać on przedłużony w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.

W załączeniu znajduje się ostateczna lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Zgodnie regulaminem rekrutacji załączona lista Uczestników jest ostateczna i nie ma już możliwości odwołana się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Informujemy, iż w najbliższych dniach na terenie Turku rozpoczną się szkolenia ABC Przedsiębiorczości oraz doradztwo grupowe dla Uczestników projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy", ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby wymienione na załączonej liście, otrzymają informację telefoniczną oraz mailową o rozpoczęciu zajęć wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu proszeni są o obowiązkową obecność.

Jednocześnie informuję, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa, osoby które nie będą uczestniczyły w min. 80% zajęć (w 8 na 9 spotkań) zostaną zdyskwalifikowane z dalszego udziału w projekcie i stracą możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią osoby, które zostały objęte analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskały stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Takie osoby proszone są o dostarczenie na pierwsze zajęcia stosownych dokumentów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom.

ostateczna lista Uczestnikow.pdf

Informujemy, iż w dniu 10.09.2019 zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące II i III etapu rekrutacji. W załączeniu ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Wszyscy Uczestnicy mają możliwość, zgodnie z pargrafem 3 regulaminu rekrutacji na wniesienie odwołana od decyzji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, w najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dalszych etapach projektu, na które składa się doradztwo grupowe oraz szkolenia ABC przedsiębiorczości.

wstepna lista uczestnikow.pdf

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia ABC przedsiębiorczości dla Uczestników projektu "Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Informujemy, iż w dniach od 26.07.2019 do 06.08.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. I, II i III etapu rekrutacji. Ocena formalna wniosków (etap I) została zakończona. Spośród złożonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 21 osób.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy" z przyczyn formalnych.

W chwili obecnej kontynuowane jest posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. II etapu rekrutacji - ocena kompetencji przez doradcę zawodowego.

lista przyczyny formalne.pdf

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia dla Uczestników projektu"Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc

W związku z wpływem wymaganej, minimalnej liczby wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, rekrutacja Uczestników zainteresowanych ww. formą wsparcia zostaje zawieszona.

W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia usług psychologicznych oraz oceny biznesplanów dla Uczestników projektu "Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego oraz doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia biznesplanów dla Uczestników projektu "Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc

Zapraszamy osoby fizyczne oraz firmy zainteresowane wykonywaniem obowiązków/usług doradcy zawodowego, do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 roku. Szczegóły w poniższym załączniku.

 

zapytanie doradztwo.doc

Informujemy, iż w dnia od 24.06.2019 rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu w zakładce „Rekrutacja” złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:

- osobiście w Biurze Projektu MM Consulting, ul. Ogrodowa 5 na parterze, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

lub

- za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, MM Consulting, ul. Krótka 7, 62-052 Chomęcice, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uwaga!

Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego. Jednocześnie informuję, iż w związku z trwającą obecnie weryfikacją dokumentacji rekrutacyjnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, treść zamieszczonych dokumentów może ulec nieznacznej zmianie o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnej wiadaomości.

Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Termin zakończenia naboru upływa w momencie wyczerpania liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. personelu przedsiębiorstwa, poprzez który należy rozumieć, oprócz pracowników (osoby zatrudnione na wszelkiego rodzaju umowy o pracę), również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło). Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w projekcie osoby, które były lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, zgodnie z poniższymi regułami.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, który jest zagrożony zwolnieniem lub został zwolniony, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, możne kwalifikować się do projektu jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku osób zwolnionych, zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ponadto, sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy.

Przez zwolnienie należy rozumieć zerwanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania, jak również zakończenie umowy z powodu upływu na jaki została zawarta, każdorazowo przy zachowaniu kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku z powyższym Beneficjent dopuszcza do ubiegania się:

- o środki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osoby (bezrobotne) zwolnione lub którym wygasła umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja jako Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji.

- o wsparcie z zakresu szkoleń i staży poza ww. osobami mogą się także ubiegać osoby pracujące na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na czas określony zagrożone zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting